Actualment, d’acord amb el marc de referència per a l’avaluació de llengües modernes del Consell d’Europa, hi ha sis nivells per descriure i mesurar la competència lingüística dels parlants. Els nivells són A1, A2, B1, B2, C1, C2 i abracen des d’estadis inicials d’aprenentatge de la llengua fins al domini.

El sistema de certificats oficials de Llengua Catalana és un sistema que consta de diverses proves que, superades, acrediten un determinat nivell de català. Els certificats s’expedeixen a Catalunya, el País Valencià (on s’anomenen certificats de valencià) i a les Illes Balears i, tot i no ser exactament iguals, tenen la mateixa validesa en tots els territoris i estan homologats. L’únic requisit per efectuar aquestes proves és ser major de 16 anys. Els exàmens es convoquen una vegada cada any en diverses localitats i la possessió d’alguns certificats és obligatòria per alguns llocs de treball.

Les entitats organitzadores i gestores de cursos i proves oficials de Llengua Catalana són:

* A Catalunya, el sistema és gestionat per la Junta Permanent de Català, que forma part de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i també pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i la Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana (CIFOLC) i de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC). També s’ofereixen certificacions oficials als Serveis de Llengües de les diferents Universitats públiques i privades del país.

* A les Illes Balears, el Servei de Formació i Certificació de Coneixements de Català i la Junta Avaluadora de Català de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears.

* Al País Valencià (Llengua Valenciana), la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, adscrita a la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

* A l’estranger, a les més de 140 universitats d’arreu del món on s’organitzen cursos i estudis reglats de Literatura, Llengua i Cultura Catalanes gestionats per l’Institut Ramon Llull.

Es poden fer també estudis de Llengua Catalana per a estrangers en les diferents Escoles Oficials d’Idiomes d’arreu dels Països Catalans, realitzar proves de certificació, així com tests de nivell. Per a més informacions, visiteu les pàgines oficials de les EOI de Catalunya, EOI de les Illes Balears i les EOI del País Valencià.

A més, s’ofereixen quatre nivells d’aprenentatge de català a distància a través de l’aplicació Parla.cat, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Ramon Llull i el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).